Moje práce v slovenčine

 

Tomek, Prokop - Pejčoch, Ivo: Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a jej objěti 1968–1991. Druhé doplněné vydání. Vyd. Svět křídel, Cheb, 2018, 480 p. ISBN 978-80-7573-045-9.57-758. ISSN 0018-2575.

 

Orság, Petr: Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 362 strán, ISBN 978-80-7422-427-0. In: Historický časopis, ročník 66, 2018, číslo 3, pp. 561-563. ISSN 0018-2575.

 

Barnabás Vajda: Extrémizmus a vyučovanie dejepisu na Slovensku – príspevok k jednej diskusii. Eruditio Educatio  (13. roč.) 2018, č. 2, 112–117.  ISSN 1336-8893.

Barnabás Vajda - Csaba Zahorán: Uhorský kód: Kam zmizli Maďari? Časopis .týždeň, 1.-2. týždeň, 5. januára 2015, str. 50.

Vajda, Barnabás: Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo východnej Európe. Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, Komárno/Komárom, 2013, 178 str. ISBN 978-80-8122-084-5. Full Slovak text of the book here: SZER_Szlovakul.pdf (2 MB)

Vajda Barnabás: Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu. (A Trianon-téma a (cseh)szlovákiai történelemtankönyvekben.) Str. 185-204. In: Michela, Miroslav–Vörös, László a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva: k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. [APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).] [Autori: MICHELA, Miroslav - VÖRÖS, Ladislav - ABLONCZY, Balázs - BOISSIER, Etienne - DEMMEL, József - HOLEC, Roman - JAKAB, György - KOVÁCS, Éva - KRATOCHVÍL, Viliam - KUSÁ, Dagmar - MACHO, Peter - ROMSICS, Ignác - SIMON, Attila - ŠUTAJ, Štefan - VAJDA, Barnabás - ZEIDLER, Miklós.] [Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny: Katarína Kopajová.] Bratislava, Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. 336 s. ISBN 978-80-89396-24-5. Full text of the book here: Michela_Trianon_konyv.pdf (5,4 MB) or Download online here: https://forumhistoriae.sk/-/roypad-uhorska-a-trianon/

Barnabás Vajda: Rádio Slobodná Európa a balónové kampane smerom na východnú Európu – ,,Križiacke ťaženie kanibalov proti našim ľuďom” (Pravda, 21. januára 1956)  In: Eruditio Educatio  (8. roč.) 2013, č. 2, 15–32. p. ISSN 1336-8893. RFE_Urivok_po_slovensky.pdf (130,9 kB)

Czintula, Attila–Vajda, Barnabás: K problematike tzv. prekladaných učebníc dejepisu. Eruditio Educatio  (7. roč.) 2012, č. 2, 119–122. p. Po slovensky: K_problematike_tzv.pdf (24,7 kB) Magyarul: Miert_elfogadhatatlanok.pdf (33,1 kB), a ešte: Vajda Barnabás - Deák Irán - Elek József: Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból forditott történelemtankönyvek? https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-–-deak-iren-–-elek-jozsef-miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/

Vajda Barnabás: Dejepis ako súčasť kultúrnej reprodukcie na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. In: Historie-Otázky-Problémy 2 (2/2010) pp. 177-181. Ústav českých dějin FF UK Praha. Ed. Zdeněk Beneš. HOP_19_Vajda.pdf (1,3 MB) & OS_Szigeti.pdf (33,2 kB)